اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 789,726,726,723 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 8,558,311 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 8,558,311 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 8,597,869 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 92,276

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

قاسم عاشوري ، هاشم فتح آبادي، مهديس تقوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاراي پارس

enamad