صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت هاي مالي حسابرسي نشده شش ماهه منتهي به 1399/11/15 1400/02/11
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1400/01/15 1400/01/18
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/12/15 1399/12/17
صورت هاي مالي حسابرسي نشده شش ماهه منتهي به 13991115 1399/12/16
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/11/30 1399/11/19
صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1399/05/15 1399/11/04
صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1398/11/15 1399/11/04
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1398/08/151 1399/11/04
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/10/15 1399/10/17
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/09/15 1399/10/01
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/09/12
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/08/15 1399/08/20
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/07/15 1399/07/23
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق ارمغان یکم ملل 13990215 1399/07/21
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/06/15 1399/06/25
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/05/15 1399/06/16
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/05/15 1399/05/25
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/04/15 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/03/15 1399/03/25
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1399/02/15 1399/03/17
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 15 اردیبهشت 99 1399/02/24
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 15 فروردین 99 1399/01/25
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 15 اسفند ماه 1398 1398/12/24
صورت مالي شش ماهه صندوق براي دوره مالي منتهي به 1398/11/15 1398/12/14
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق براي دوره مالي منتهي به 1398/11/15 1398/12/14
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 15 بهمن ماه 1398 1398/11/21
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13981015 صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل 1398/10/25
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970915 صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل 1398/09/26
گزارش عملکرد منتهی به 1398/08/15 1398/09/13
صورت جلسه سالانه و اسامی حاضرین در مجمع 1398/08/29 1398/08/29
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13980815 صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل 1398/08/26
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 1398/07/15 1398/07/24
گزارش عملکرد منتهی به 1398/05/15 1398/07/16
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1398/05/15 1398/07/16
گزارش عملکرد صندوق ارمغان یکم ملل برای سال مالی منتهی به 1398/06/15 1398/06/25
گزارش عملکرد صندوق ارمغان یکم ملل برای سال مالی منتهی به 1398/05/15 1398/06/24
صورت های مالی سالانه صندوق ارمغان یکم ملل منتهي به 13980515 (حسابرسی نشده) 1398/06/24
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 1398/05/15 1398/05/23
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 1398/04/15 1398/04/24
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 1398/03/15 1398/03/25
گزارش مالی میان دوره ای نه ماهه دوره مالی منتهی به 15 اردیبهشت 1398 1398/03/12
گزارش عملکرد نه ماه صندوق ارمغان یکم ملل منتهی به 15 اردیبهشت 98 1398/03/12
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 1398/02/15 1398/02/25
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 1398/01/15 1398/01/25
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 13971229 1398/01/07
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل منتهی به 1397/11/15 1397/12/20
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق براي دوره مالي منتهي به 1397/11/15 1397/12/14
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13971130 صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل 1397/12/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13971030 صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل 1397/11/10
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق براي دوره مالي منتهي به 1397/08/15 1397/10/24
صورت مالی ملل منتهی به 1397/08/15 1397/10/24
افشا ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل-1397/09/30 1397/10/09
افشا ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل-1397/08/30 1397/09/07
افشا ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل-1397/07/30 1397/08/06
افشا ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل-1397/05/31 1397/07/16
افشا ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل-1397/06/31 1397/07/10
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 15 مرداد 1397 1397/06/13
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 15 مرداد 1397 1397/06/13
افشا ماهانه صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل-13970431 1397/05/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/10
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/02/31 1397/03/07
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 15 بهمن 1396(حسابرسی شده) 1397/01/20
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/12/30 1397/01/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای دوره 6 ماهه منتهی به 15 بهمن 1396 1396/12/15
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 15 بهمن 1396 1396/12/15
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/12/03
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/12/03
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/03
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 3 ماهه منتهی به 15 آبان 1396 1396/09/07
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 15 آبان 1396 1396/08/30
صورت های مالی سالیانه منتهی به 15 مرداد 1396(حسابرسی شده) 1396/06/22
گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به 1396/05/15(حسابرسی شده) 1396/06/22
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 1396/05/15 1396/06/21
صورت های مالی سالیانه منتهی به 15 مرداد ماه 1396 1396/05/29
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1396 1396/02/31
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1396 1396/02/31
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 15 بهمن ماه 1395 1395/12/18
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 15 بهمن ماه 1395 1395/11/27
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 15 بهمن ماه 1395 1395/11/27
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 15 آبان ماه 1395 1395/10/30
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 15 آبان ماه 1395 1395/10/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 15/05/1395 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1395/06/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1395/05/15 اصلاح 1395/06/13
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1395/05/15 1395/06/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به1395/05/15 1395/05/31
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 15/02/1395 1395/05/31
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 15/02/1395 1395/02/25
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 15/11/1394 1394/12/26
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 15/11/1394 1394/12/10
صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 15/11/1394 با تایید متولی 1394/11/20
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 15/08/1394 1394/08/27
صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 15/08/1394 با تأیید متولی 1394/08/26
صورت‌های مالی سالی مالی منتهی به 15 مردادماه 1394 با اظهارنظر حسابرس 1394/07/08
صورتهای مالی سالانه منتهی به 15/05/1394 با تایید متولی 1394/06/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 15/05/1394 1394/05/25
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 15/02/1394 با تایید متولی 1394/02/29
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 15/02/1394 1394/02/27
صورت مالی شش ماهه منتهی به 15/11/1393 با گزارش حسابرس 1394/01/15
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 15/05/1393 1393/12/11
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 15/11/1393 1393/12/09
صورت مالی شش ماهه منتهی به 15/11/1393 با تایید متولی 1393/12/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 15/05/1393 1393/11/26
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 15/08/1393 1393/10/29
صورت مالی شش ماهه منتهی به 15/11/1392 با گزارش حسابرس 1393/10/08
صورت مالی سه ماهه منتهی به 15 آبان 1393 با تاييد متولي 1393/09/16
صورت مالی سه ماهه منتهی به 15 آبان 1393 1393/09/05
صورت مالی سالانه منتهی به 15 مرداد 1393 با تائید متولی 1393/06/01
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 15/02/1393 1393/03/24
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 15/11/1392 1392/12/25
صورت مالی شش ماهه منتهی به 15/11/1392 اصلاح شده با تایید متولی 1392/12/18
صورت مالی شش ماهه منتهی به 15/11/1392 1392/12/10
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 15/08/1392 1392/08/29
صورت مالی سه ماهه منتهی به 15/08/1392(اصلاح شده و با تایید متولی) 1392/08/29
صورت مالی سه ماهه منتهی به 15/08/1392 1392/08/29
صورت های مالی سال مالی منتهی به 15/05/1392بااظهارنظرحسابرس 1392/06/26
1392/06/26 1392/06/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 15/05/1392 1392/06/06
صورت مالی نه ماهه منتهی به 15/02/1392 با تائید متولی 1392/05/22
صورت مالي نه ماهه منتهي به 15/02/1392(اصلاح شده) 1392/05/20
گزارش عملكرد نه ماهه منتهي به 15/02/1392 1392/05/20
صورت مالي نه ماهه منتهي به 15/02/1392 1392/05/16
صورت مالی سالانه منتهی به 15/05/1392 1392/05/16
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 15 بهمن 1391 با تایید متولی و گزارش حسابرس 1392/04/31
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 15/11/1391 1391/12/09
صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 15 بهمن 1391 با تایید مدیر 1391/12/06
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 15/08/1391 1391/09/21
صورت مالی سه ماهه منتهی به 15/08/1391 با تایید متولی 1391/09/15
صورت مالي سالانه با تاييد حسابرس 1391/07/30
صورت مالی سالانه 1391/06/20
گزارش عملکرد سالانه 1391/06/20
صورت مالی نه ماهه 1391/05/16
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 15/02/1391 1391/03/30
گزارش عملکرد شش ماهه 1390/11/15
صورت مالی شش ماهه 1390/11/15
صورت مالي شش ماه با تاييد حسابرس 1390/11/15
گزارش عملکرد سه ماهه 1390/08/15
صورت های مالی سه ماهه 1390/08/15