دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 موسسه اعتباری ملل 18,000 %90.00
2 شركت سبدگردان پاداش سرمایه 2,000 %10.00