ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران خیابان احمدقصیر کوچه پنجم پلاک 15 طبقه اول واحد 6 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 سبدگردان پاداش سرمایه - تهران خیابان احمدقصیر کوچه پنجم پلاک 15 طبقه اول واحد 6 02188480169
2 شرکت سبدگردان پاداش سرمایه 01 تهران خیابان احمدقصیر کوچه پنجم پلاک 15 طبقه اول واحد 6 02188480169