جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 202,839 82.82 596,848 62.87 588,795 63.35 578,036 64.78
اوراق مشارکت 56,250 22.97 147,082 15.49 146,984 15.81 143,945 16.13
سپرده بانکی 52,703 21.52 197,862 20.84 186,675 20.08 164,362 18.42
وجه نقد 940 0.38 908 0.1 591 0.06 80 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -67,812 -27.69 6,700 0.71 6,407 0.69 5,849 0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 129,395 52.83 346,925 36.54 337,071 36.27 331,776 37.18